بسم الله الرحمن الرحیم          هست سرآغاز الف لام میم
بسم الله الرحمن الرحیم          باغ دل آدمیان را نسیم
بسم الله الرحمن الرحیم          مصرع برجسته نثر قدیم
بسم الله الرحمن الرحیم          غنچه سربسته ی راز حکیم
بسم الله الرحمن الرحیم          اعظم اسمای علیم حکیم
بسم الله الرحمن الرحیم          هست نمک برسر خوان کریم
بسم الله الرحمن الرحیم          آیت الطاف خدای کریم
بسم الله الرحمن الرحیم          نص صحیح است وکلام حکیم
بسم الله الرحمن الرحیم          طایر فرخنده ی وحی قدیم
بسم الله الرحمن الرحیم          کعبه ی جان ودل اهل نعیم
بسم الله الرحمن الرحیم          حرف نخست است زنظم حکیم
بسم الله الرحمن الرحیم          گوهریک دانه درج قدیم
بسم الله الرحمن الرحیم          نغمه مرغان ریاض قدیم

منبع : پلاکــ هفت |بنام حضرتِ حق..
برچسب ها : الله ,الرحیم          ,الرحمن ,حکیمبسم ,قدیمبسم ,الله الرحمن ,الرحمن الرحیم          ,حکیمبسم الله ,قدیمبسم الله ,کریمبسم الله ,الله الرحمن ا